Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου.

Η πρώτη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε με παρόντες όλα τα μέλη της, παρουσία του Προέδρου του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντώνη Γιαννικουρή και του Αντιπροέδρου κ. Νίκου Ράμμου.

Τα μέλη του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, κ. Γαμβρούδης Χρήστος, κ. Λάκουρας Γιώργος, κ. Παρασκευάς Γεράσιμος και κ. Χαλκιάς Νίκος αποτελούν την ομάδα εργασίας, που συγκροτήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 17/12/2019.

Στην προκαταρκτική αυτή συνάντηση συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν, οι άξονες που θα κινηθεί η έρευνα της ομάδας εργασίας καθώς και η δομή της θεματολογίας.

Οι θεματικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η εν λόγω ομάδα εργασίας είναι οι ακόλουθοι:

· Κλιματική Αλλαγή

1) Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

2) Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

3) Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων (π.χ. διάβρωση, απερήμωση, ξηρασία, πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση).

· Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

1) Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερών αποβλήτων στη Δωδεκάνησο

2) Μέθοδοι και προοπτικές διαχείρισης και διάθεσης Αστικών αποβλήτων (Οικιακά απορρίμματα)

3) Ανακύκλωση

4) Διαχείριση ειδικών ροών στερεών αποβλήτων

5) Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

6) Κυκλική Οικονομία και προώθηση πράσινων δράσεων

· Διαχείριση Υγρών αποβλήτων – Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

1) Υφιστάμενη κατάσταση συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης ροών υγρών αποβλήτων

2) Μέθοδοι και προοπτικές επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων

3) Προοπτικές για εναλλακτική διάθεση και διαχείριση των υγρών αποβλήτων

4) Ανάδειξη και προστασία των Υδάτινων Πόρων

· Ενέργεια, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

1) Εξοικονόμηση Ενέργειας (Κτίρια και Βιομηχανία) – Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

2) Προοπτική των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

3) Εναλλακτικές μορφές μεταφοράς και συγκοινωνιών (Eco-Mobility) με γνώμονα την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

4) Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας

ΠΗΓΗ: www.rodiaki.gr