Αρχική Νέα Δωδεκανήσου ΡΟΔΟΣ : Oκτώ νέες αίθουσες σε νηπιαγωγεία

ΡΟΔΟΣ : Oκτώ νέες αίθουσες σε νηπιαγωγεία

από 12nisospress
250 προβολές

Στην κατασκευή οκτώ νέων αιθουσών σε νηπιαγωγεία της Ρόδου για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πρόκειται να προχωρήσει η εταιρεία «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.»

Η συνολική δαπάνη για τις οκτώ αίθουσες ανέρχεται σε 509.972,72 ευρώ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έγινε, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 30 Μαρτίου.

Όπως έγινε γνωστό, «Η εταιρεία Κτηριακές Υποδομές Α.Ε» προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ:
1) 2ου Ν/Γ ΙΑΛΥΣΟΥ,
2) 3ου Ν/Γ ΙΑΛΥΣΟΥ,
3) 1ου Ν/Γ ΠΑΣΤΙΔΑΣ,
4) 7ου Ν/Γ ΡΟΔΟΥ,
5) 15ου Ν/Γ ΡΟΔΟΥ,
6) 17ου Ν/Γ ΡΟΔΟΥ,
7) 18ου Ν/Γ ΡΟΔΟΥ,
8) 1ου Ν/Γ ΣΓΟΥΡΟΥ»,
με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 509.972,72 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 246.761,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 164.507,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Κωδικός έργου CPV: 45214200-2

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
– φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οικοδομικών Α2 τάξης και άνω και σε έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών Α2 τάξης και άνω, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 86978.
Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Γρηγόριος Θεωνάς, τηλ.: 2105272366 / φαξ: 2105272553.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30ή Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

6. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.

7. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα: στο άρθρο 95 παρ. 2(β) του Ν.4412/2016 για το σύστημα «με συμπλήρωση του ανοικτού τιμολογίου» που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης που χορηγούνται από την Αναθέτουσα Αρχή

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.225,00 € και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

9. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ ΣΑΕ 2020ΣΕ04700002).
10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής».

 

ΠΗΓΗ : www.rodiaki.gr

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις