Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.900.000 ευρώ και η συνολική προσθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 9 μήνες από τη ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,(χαμηλότερη τιμή).

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της και έλεγχο ομαλότητας.