Αρχική Νέα Δωδεκανήσου Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού από την περιφέρεια για τον βιολογικό καθαρισμό του δήμου Νισύρου

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού από την περιφέρεια για τον βιολογικό καθαρισμό του δήμου Νισύρου

130 προβολές

Ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Νίσυρος τα τελευταία πενήντα χρόνια φθάνει στην τελική ευθεία για την επίλυσή του.  Η κατασκευή της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού είναι προ των πυλών. Για να φθάσουμε σε αυτό το σημείο χρειάστηκαν τρία χρόνια δουλειάς από τη Δημοτική αρχή, τρία χρόνια επιμονής και προσπάθειας για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια.

Σήμερα, λόγω έλλειψης τεχνικής υπηρεσίας στο Δήμο μας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΝΔΡΑΚΙ – ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ” με συνολικό προϋπολογισμό 2.185.483,87 Ευρώ (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).  Ο Δήμος Νισύρου ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Σύντομη Περιγραφή: Το υπό δημοπράτηση έργο, αφορά στην κατασκευή συστήματος βιολογικής επεξεργασίας και καθαρισμού αστικών λυμάτων, των έργων προσαγωγής και διάθεσης, και τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων από το Μανδράκι έως την ΕΕΛ.
Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα οχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων και Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

• Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.

Κριτήρια Επιλογής:
1.Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων, αποδεικνύεται σωρευτικά (επί ποινή αποκλεισμού) βάσει του άρθρου 22Γ της Διακήρυξης.
3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων, αποδεικνύεται (επί ποινή αποκλεισμού) κατά την υποβολή της προσφοράς βάσει του άρθρου 22Δ της Διακήρυξης.

4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Κάθε Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει:
– Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για τη Διασφάλιση Ποιότητας
– Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση

Εγγύηση Συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 43.700,00 € (σαράντα τριών χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Διαδικασία Ανάθεσης:
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

Ημερομηνία: 24/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στη διεύθυνση «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Ιερού Λόχου 4, Τ.Κ. 85131, Ρόδος».
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α’ 188).

Χρηματοδότηση: Το παρόν έργο (Υποέργο 1) χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με την με αρ. Πρωτ. 20317/02-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΓΓ46ΜΤΛ6-2ΟΗ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, καθώς φορολογικά υπόχρεος ορίζεται ο λήπτης του τιμολογίου, σύμφωνα με την υπ. αρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-9-2014 εγκύκλιο της ΕΥΘΥ– ΓΓΔΕ/ΕΣΠΑ.
Άλλες πληροφορίες:
• Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
• Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 15% (δεκαπέντε %) επί της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4412/16.

• Η Σύμβαση υπογράφεται και από τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς: α) την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως Φορέα Υλοποίησης, β) τον Δήμο Νισύρου, ως Κύριο του Έργου και γ) τον Ανάδοχο – Εργολήπτη.

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις