Αρχική Θρησκεία Υπεγράφη η σύμβαση για την επισκευή του Αγίου Νικολάου στην Κω

Υπεγράφη η σύμβαση για την επισκευή του Αγίου Νικολάου στην Κω

256 προβολές

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι δεκαοκτώ μήνες.

-Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 17%.

AYTH EINAI H ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟ KOSNEWS24

Στη Ρόδο σήµερα την 08/12/2020 ηµέρα Τρίτη οι παρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής «Συµβαλλόµενοι»:

α) Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερµούπολη της Σύρου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζηµάρκο,
β) Η Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, που εδρεύει στην Κω, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη κ.Ναθαναήλ, και συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Περιεχόµενο της Σύµβασης

 
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράµµατος και συγκεκριµένα:
– Το προοίµιο και το περιεχόµενο της Σύµβασης (άρθρο 1).
– Ο σκοπός και το περιεχόµενο του Προγράµµατος (άρθρο 2).
– Το αντικείµενο της Σύµβασης (άρθρο 3).
– Τη χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα του έργου (άρθρο 4).
– Τον φορέα εκτέλεσης του Προγράµµατος (άρθρο 5).
– Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηµατοδότησης του Προγράµµατος (άρθρο 6).
– Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων (άρθρο 7).
– Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8).
– Το όργανο παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης και αρµοδιότητές του (άρθρο 9).
– Τα προβλεπόµενα σε περίπτωση αντισυµβατικής συµπεριφοράς – ρήτρες (άρθρο 10)
– Τις Τροποποιήσεις της σύµβασης (άρθρο 11)
– Τα όρια της Σύµβασης και τις Τελικές ∆ιατάξεις (άρθρο 12).

Άρθρο 2
Σκοπός και Περιεχόµενο του Προγράµµατος

Στόχος του προγράµµατος είναι η επισκευή – αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στην Κω ο οποίος επλήγη από τον ισχυρό σεισµό της 21ης Ιουλίου εµφανίζοντας σηµαντικές βλάβες µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να λειτουργήσει. Για να επιτευχθεί το παραπάνω αποτέλεσµα απαιτείται η εκτέλεση µιας σειράς εργασιών, όπως περιγράφονται παρακάτω:
1. Χωµατουργικά – Καθαιρέσεις
2. Σκυροδέµατα
3. Επιχρίσµατα
4. Επενδύσεις – Επιστρώσεις
5. Ξύλινες – Μεταλλικές κατασκευές
6. Λοιπά – Τελειώµατα (χρωµατισµοί)
7. Ηλεκτροµηχανολογικά

 

Άρθρο 3
Αντικείµενο της Σύµβασης

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην πόλη της Κω, κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1860 και υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από το σεισµό της 23ης Απριλίου 1933. Ο Ναός ανακατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1930 και αποτελείται από µεικτό φέροντα σκελετό µε κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος µαρµάρινα υποστυλώµατα και τοίχους από φέρουσα λιθοδοµή.

Το 2008 είχε γίνει ανάθεση ελέγχου στατικής επάρκειας καθώς και µελέτη ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού του Ναού. Η µελέτη περιλάµβανε αποτύπωση του φορέα καθώς και λήψη δοκιµίων λίθου και κονιάµατος για την τεκµηρίωση των µηχανικών χαρακτηριστικών τους. Η συνεχή λειτουργία όµως του Ναού δεν επέτρεψε τη λήψη ικανού αριθµού δοκιµίων µε αποτέλεσµα η εκτίµηση των µηχανικών χαρακτηριστικών της λιθοδοµής να θεωρηθεί συντηρητική. Βάσει των στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί , είχε γίνει προσοµοίωση του φορέα και στατικός επανέλεγχος ο οποίος είχε δείξει σηµαντικές ανεπάρκειες. Για την άρση
των ανεπαρκειών του Ναού προτάθηκαν και προσοµοιώθηκαν κατάλληλες ενισχύσεις. Ο στατικός έλεγχος του ενισχυµένου φορέα είχε δείξει ότι µε τις προτεινόµενες ενισχύσεις ο φορέας θα µπορούσε να αναλάβει τα προβλεπόµενα σεισµικά φορτία χωρίς να παρουσιάσει σηµαντικές βλάβες. Οι προτεινόµενες ενισχύσεις όµως δεν υλοποιήθηκαν µε αποτέλεσµα όταν ο Ναός επλήγη από τον ισχυρό σεισµό της 21ης Ιουλίου του 2017 εµφανίστηκαν σηµαντικές βλάβες και από το καλοκαίρι του 2017 να µην µπορεί να λειτουργήσει.

Για το έργο επισκευής και αποκατάστασης του Ιερού Ναού εκπονήθηκε µελέτη η οποία περιλάµβανε την αποτύπωση του φέροντος οργανισµού του Ναού, δηλαδή τη σύνταξη των σχεδίων «όπως κατασκευάστηκε» (as built) και την ένδειξη επ’ αυτών όλων των βλαβών και αστοχιών που προκάλεσε η ισχυρή σεισµική δόνηση.

Οι βλάβες εντοπίζονται κυρίως στις εξωτερικές λιθοδοµές, στις λιθοδοµές των ηµικυκλικώντµηµάτων του ιερού του ναού και στα τόξα από σκυρόδεµα στην οροφή του. Οι επεµβάσειςπου προτείνονται στο φέροντα οργανισµό (Παράρτηµα VI) έχουν ως στόχο τηναποκατάσταση των βλαβών και την ενίσχυση της κατασκευής.

Το έργο από την άποψη της εύλογης σειράς εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, το έργοθα διαχωρισθεί στις εξής επί µέρους φάσεις:

Α. Καθαίρεση και ανακατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα τµήµατος του Ιερούτου Ναού που υπέστη πολύ µεγάλες ζηµιές.

Β. Καθαίρεση και ανακατασκευή σκελετού νοτιοανατολικού ηµιυπαίθριου χώρου.

Γ. Καθαίρεση και επαναδόµηση τεσσάρων πεσσών στην βόρεια και νότιαπροεξοχή του Ναού.

∆. ∆ιαµόρφωση ορίων θυρών και παραθύρων δια κατασκευής κλειστών πλαισίωναπό οπλισµένο σκυρόδεµα.

Ε. Αποκατάσταση τοιχοποιιών, κατασκευή µανδυών εκτοξευόµενουσκυροδέµατος.

Ζ. Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Η. Επισκευή µε συγκόλληση ρηγµατωµένων τµηµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος.

Θ. Λοιπές εργασίες.

Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση σκοπός είναι η στατική αποτύπωση τουφέροντος οργανισµού, η καταγραφή της παθολογίας του, η τεκµηρίωση και διερεύνησητων µηχανικών και ελαστικών χαρακτηριστικών των υλικών που απαρτίζουν το φέρονταοργανισµό, ο έλεγχος της στατικής επάρκειας και τελικά η αποκατάσταση και ενίσχυση τουΙερού Ναού ώστε αυτός να καταστεί ασφαλής και λειτουργικός.

Άρθρο 4

Χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα του έργου

Η διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι δεκαοκτώ µήνες (18). Ως χρόνος έναρξης της παρούσας σύµβασης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της.

Άρθρο 5
Φορέας υλοποίησης του αντικειµένου της Σύµβασης

Φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος Προγράµµατος ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές µελέτες.

Άρθρο 6
Προϋπολογισµός, πόροι και τρόπος χρηµατοδότησης του Προγράµµατος

Η συνολική δαπάνη του περιγραφόµενου στο άρθρο 2 της παρούσης, έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 17%. Το έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΚΑΕ 9479). Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται όλες οι επιµέρους δαπάνες προκειµένου να εκτελεστεί η παρούσα σύµβαση.

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε βάση τις δαπάνες που θα έχουν πραγµατοποιηθεί, όπως αυτές θα καταγράφονται στη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµών.

Άρθρο 7
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύµβασης καθένα από τα Συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

Α. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαµβάνει:
• την τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης του έργου.
• Τη χρηµατοδότηση του έργου
• Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου.
• Τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικούΟικονοµικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τη µέριµνα για την αποστολή τους στην αρµόδια Υ.∆.Ε. για εκκαθάριση και έκδοση των αντίστοιχων χρηµατικών ενταλµάτων.
• Τη συµµετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.

Β. Η Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου αναλαµβάνει:
• να διαθέτει ότι στοιχείο υπάρχει στο αρχείο της και ζητηθεί από τον φορέα εκτέλεσης του έργου καθώς επίσης και να παράσχει κάθε συνδροµή για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.
• Τη µέριµνα για την έκδοση όλων των απαιτούµενων εγκρίσεων, πριν από την έναρξη του έργου.
• Τη συµµετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.

Άρθρο 8
Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου.
Μετά την ολοκλήρωση του Προγράµµατος, φορέας λειτουργίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου θα είναι η Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου.

Άρθρο 9
Όργανο παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης και αρµοδιότητές του.

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συνιστάται Κοινή Επιτροπή, αποτελούµενη από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων (µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως:
• Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ορίζονται δύο (2) εκπρόσωποι µε τους αναπληρωτές τους.
• Από την Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου ορίζεται ένας (1) εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρµογής, η εν γένει επίλυση των όποιων προβληµάτων παρουσιάζονται και η έγκριση ειδικότερων ρυθµίσεων στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου. Η Επιτροπή µπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέµα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον µέλη της.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία µε παρόντα και τα τρία (3) µέλη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών, σε ισοψηφία δε επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 10
Αντισυµβατική συµπεριφορά – ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναµίας ή αµέλειας του ενός µέρους, προς αποκατάσταση της πλευράς του άλλου µέρους, ο αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων για την ερµηνεία και την εφαρµογή των όρων της παρούσας υπάγονται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων.

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις της σύµβασης

Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύµβασης απαιτείται έγγραφη συµφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συµβαλλόµενων µερών. Σε κάθε περίπτωση ως ανώτατο όριο χρονικής παράτασης της παρούσας ορίζεται το διάστηµα ενός (1) έτους από την λήξη της.

Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση συµβατικών όρων θα πραγµατοποιηθεί κατ’εφαρµογή των διατάξεων του ν.4412/2016 και θα κριθεί, εάν ανακύψει σχετικό ζήτηµα κατά την εκτέλεση της σύµβασης, υπό τη συνδροµή των προϋποθέσεων που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, καθώς και υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης υποβολής της στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 12
Όρια της Σύµβασης και Τελικές ∆ιατάξεις

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραµµατική Πολιτισµική Σύµβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η Σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραµµατική αυτή Σύµβαση.

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα και δύο για την πληρωµή.

 

ΠΗΓΗ: kosnews24.gr

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις