Αρχική Νέα Λέρου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ – ΑΠΟΥΣΑ Η ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΥΣΗ – ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΟΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ – ΑΠΟΥΣΑ Η ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΥΣΗ – ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΟΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

227 προβολές

Η Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου συνεδρίασε και αποφάσισε την μείωση και την απαλλαγή δημοτικών τελών και φόρων σε άτομα ειδικών  κατηγοριών. Η απόφαση εχει οριστεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ που θα πραγματοποιηθεί την Τέταρτη προκειμένου να εγκριθεί .

Για την ιστορία παρόντες στην συγκεκριμένη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής ήταν οι :

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)                                                                                  
Μέλος «ΛΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
2. Καστής Δημήτριος -Αντιδήμαρχος- Τακτικό
Μέλος «ΛΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ»
3. Γρεκός Κυριάκος – Τακτικό μέλος «ΛΕΡΟΣ ΜΕ
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

4. Κανάρη Μαριέττα – Αν/κό Μέλος «ΛΕΡΟΣ ΜΕ
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Μεραμπελιώτης Βασίλειος – Αντιδήμαρχος – Τακτικό

2. Ασβεστάς Ευάγγελος – Τακτικό μέλος <<ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΡΟ>>

3. Τραμπούλης Γεώργιος -Τακτικό μέλος «ΛΕΡΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
4. Διαμαντάρας Δημήτριος- Τακτικό μέλος «ΛΕΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ»

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού
έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του προέδρου
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ)
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-02-2016, τεύχος Α΄)
4. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
5. Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α’): Τροποποίηση του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις.
6. Την υπ’ αριθ. 162/2019 με ΑΔΑ: ΩΟΡΜΩΛΓ-Η07 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
7. Την αριθ. 248/03-01-2020 με ΑΔΑ:6Θ7ΔΟΡ1Ι-7ΞΨ απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
8. Την με αριθ. πρωτ. 7050/21-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών και ειδικότερα του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου του Δήμου Λέρου
9. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και
φωτισμού για άτομα ειδικών κατηγοριών ως ακολούθως:

Α) Άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω και με ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό
εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ποσού των 5.000,00 €, την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των
δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη)
και με την προϋπόθεση ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου ατόμου ή
της συζύγου, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ενώ για άτομα με μεγαλύτερο από το
προαναφερόμενο εισόδημα, μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά ποσοστό 50%.
Οι ωφελούμενοι πρέπει να προσκομίσουν, πιστοποιητικό από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή ή από την Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους,
από το οποίο προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και αντίγραφο του εκκαθαριστικού
σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση έτους.

Β) Άτομα που τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, τα οποία έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από 67%
και πάνω, πρόκειται για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) και με την προϋπόθεση ο
λογαριασμός ηλεκτροδότησης θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου ατόμου ή της συζύγου και έχουν
ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ποσού των 12.000€,
προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για κάθε παιδί, το οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο του
εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος ένταξης στην ευεργετική
ρύθμιση έτους, μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά ποσοστό 50%.
Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται για ένταξη στις εν λόγω ρυθμίσεις:
1) Αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας,

2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

3) πρόσφατος
λογαριασμός ηλεκτροδότησης στο όνομα του αιτούντα ή του/της συζύγου,

4) αντίγραφο της απόφασης σε
ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας,

5)αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης),

6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με
την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του,
7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε
περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται για τη
διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα
προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.
………………………………………………………………………………………………………………..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
α) Καστής Δημήτριος (υπ/φή)
β) Γρεκός Κυριάκος (υπ/φη)
 γ) Κανάρη Μαριέττα (υπ/φή)

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις