Αρχική Νέα Δωδεκανήσου Διορίστηκε από τον δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη το νέο διοικητικό σχήμα στον Δήμο Ρόδου

Διορίστηκε από τον δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη το νέο διοικητικό σχήμα στον Δήμο Ρόδου

126 προβολές

Διορίστηκε  από τον δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη το νέο διοικητικό σχήμα στον Δήμο Ρόδου μετά την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου και την μη ανανέωσή της.

Τα καθήκοντα του κ. Κωνσταντίνου ανέλαβε, όπως προανήγγειλε η «δημοκρατική» ο αντιδήμαρχος Οικονομικών- Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων κ Τηλέμαχος Καμπούρης.

Τα καθήκοντα του αντιδημάρχου Οικονομικών- Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων Τηλέμαχου Καμπούρη ανέλαβε ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων Ρόδου Κώστας Ταρασλιάς, έμπειρος στο αντικείμενο από προηγούμενη θητεία του με την παράταξη του Χατζή Χατζηευθυμίου.

Αλλαγές υπήρξαν και στις αρμοδιότητες του αντιδήμαρχου κ. Θανάση Βυρίνη αλλά και διορισμός του εντεταλμένου συμβούλου κ. Σάββα Χριστοδούλου.

Διορίστηκε εξάλλου ως αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Οργάνωσης ο ιατρός κ. Γιώργος Τριάντος.

Στην απόφαση διορισμού του κ. Τηλέμαχου Καμπούρη αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α.        Τροποποιούμε την Απόφαση 2093/2020 Δημάρχου, προσδιορίζοντας τις μεταβιβαζόμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως ακολούθως, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες:

Α.1.     Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή των διοικητικών πράξεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Άρθρο 25, του ΟΕΥ), όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, και τα κανονιστικά κείμενα και διοικητικές πράξεις του Δήμου, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, πλην της υπογραφής των Δημοσίων Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων και Συμβάσεων Διαβαθμιδικής/Διαδημοτικής Συνεργασίας, την οποία αρμοδιότητα διατηρεί ο Δήμαρχος.

Α.2.     Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση, του σχεδιασμού κάθε επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου, που αφορά σε Αξιοποίηση Ενεργειακών Πόρων πάσης φύσεως (φυσικούς ή παραγόμενους) ή σε εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μορφής. Την υπογραφή Διακηρύξεων-Περιλήψεων Διαγωνισμών & Προσκλήσεων, καθώς και την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού κάθε επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου, που αφορά σε αξιοποίηση ενεργειακών πόρων πάσης φύσεως (φυσικούς ή παραγόμενους) ή σε εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μορφής, πλην της υπογραφής των Δημοσίων Συμβάσεων & Προγραμματικών Συμβάσεων & Συμβάσεων Διαβαθμιδικής/ Διαδημοτικής Συνεργασίας, την οποία διατηρεί ο Δήμαρχος.

– Ο οριζόμενος από την Απόφαση 2093/2020 Αντιδήμαρχος παραμένει με αντιμισθία, και για χρόνο όσο προβλέπει η εν λόγω απόφαση.

– Ως προς τις Παρ. Β’ έως Ε’, της Απόφασης 2093/2020, ισχύουν ως έχουν, στην εν λόγω απόφαση.

 

Στην απόφαση διορισμού του κ. Κώστα Ταρασλιά αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τροποποιούμε την Απόφαση 2096/2020 Δημάρχου προσδιορίζοντας τις μεταβιβαζόμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως ακολούθως, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες:

Α.1. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

•           Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης

•           Τμήμα Λογιστηρίου

•           Τμήμα ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ

•           Τμήμα Ταμείου

•           Τμήμα Προσόδων

•           Τμήμα Προμηθειών

•           Τμήμα Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου καθώς επίσης αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση των Δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων & Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και τις πάσης φύσεως Διακηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων και τις σχετικές περιληπτικές διακηρύξεις Δημάρχου και τις συμβάσεις.

– Ο οριζόμενος από την Απόφαση 2096/2020 Αντιδήμαρχος παραμένει με αντιμισθία και για το διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

– Ως προς τις παρ. Β’ έως Ε’ της Απόφασης 2096/2020, ισχύουν ως έχουν στην εν λόγω απόφαση.

Στην απόφαση διορισμού του κ. Θανάση Βυρίνη αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τροποποιούμε την Απόφαση 2105/2020 Δημάρχου προσδιορίζοντας τις μεταβιβαζόμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως ακολούθως, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες:

Α.1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τουρισμού (Άρθρο 16 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Τουρισμού, προβολής, προώθησης και πληροφόρησης για το σκοπό αυτό και προαγωγής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό των τουριστικών δράσεων του Δήμου Ρόδου με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.

– Ο οριζόμενος από την Απόφαση 2105/2020 Αντιδήμαρχος παραμένει άμισθος με όμοια θητεία ως ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

– Ως προς τις παρ. Β’ έως Ε’, της Απόφασης 2105/2020, ισχύουν ως έχουν στην εν λόγω απόφαση.

Στην απόφαση διορισμού του κ. Σάββα Χριστοδούλου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συμπληρώνουμε την 2106/2/48060/2020 Απόφαση Δημάρχου και ειδικότερα την Παρ. Α, με την προσθήκη περίπτωσης (07) ορίζοντας Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, ως ακολούθως:

«07. τον Σάββα Χριστοδούλου, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αναβάθμισης Σχολικών μονάδων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη, τον προγραμματισμό, την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών αναβάθμισης των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρόδου, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών και εργασιών συντήρησης, στις σχολικές μονάδες, καθώς και με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος υπογράφει όλα τα διοικητικά έγγραφα και αποφάσεις που εμπίπτουν στους ανωτέρω τομείς πλην των συμβάσεων συμφωνητικών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών».

Η παρούσα Συμπλήρωση-Απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της, με μεταγενέστερη απόφαση.

Στην απόφαση διορισμού ως αντιδημάρχου του κ. Γιώργου Τριάντου αναφέρονται τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Γεώργιο Ευθύμιο Τριάντο, ως άμισθο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Προγραμματισμού & Οργάνωσης, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες ήτοι έως και τις 25 Ιουνίου 2022, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης και (Άρθρο 10, του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του Τμήματος

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και του Τμήματος Ποιότητας, Αποτελεσματικότητας & Οργάνωσης.

Α.2. τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών και τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης ως Διευθύνουσες υπηρεσίες και τη συνεργασία με κάθε οργανική μονάδα του Δήμου που υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενη δράση.

Α.3. κατ’ εξαίρεση των έως την έκδοση της παρούσης μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σχεδιασμού, υλοποίησης και εποπτείας της δημιουργίας του νέου ειδικού νηπιαγωγείου και του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου Ρόδου, σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Παιδείας.

Α.4.   Τη συνεργασία με τρίτους φορείς και αρχές για την δημιουργία συνεργειών, προς όφελος των Ατόμων ΜΕΑ, ως εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις