Αρχική Νέα ΔωδεκανήσουΑγαθονήσι Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμων Καλυμνίων Πάτμου, Λειψών, Λέρου, Αγαθονησίου.

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμων Καλυμνίων Πάτμου, Λειψών, Λέρου, Αγαθονησίου.

188 προβολές

Σε συνέχεια της απόφασης του Υφυπουργού ΥΠΕΝ Νίκου Ταγαρά ο οποίος ενέκρινε την κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Α΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), δόθηκαν στη δημοσιότητα οι προκηρύξεις για τις πρώτες 12 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Μεταξύ των 12 πρώτων μελετών είναι και αυτή 5 νησιών της ΠΕ Καλύμνου (πλην Αστυπάλαιας). Ήτοι τα ΤΠΣ Δήμων Πάτμου, Λειψών, Λέρου, Αγαθονησίου, Καλυμνίων

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΙΨΩΝ, ΛΕΡΟΥ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Εκτιμώμενη Αξία: 1.197.306,31 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΙΨΩΝ, ΛΕΡΟΥ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»

II.1.1.Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και
Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων», στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Πάτμου, Δήμου Λειψών, Δήμου Λέρου, Δήμου Αγαθονησίου και Δήμου Καλυμνίων όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
 Σύνταξη Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/2021) και στο Παράρτημα αυτής.
 Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από τη ΜΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/5-9-2006) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β’ 25.10.2017).
 Σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ βάσει των όσων ορίζονται στην Υ.Α. 37691/12-09-2007 (ΦΕΚ 1902 Β’/ 2007) Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ, με προσαρμογή των κλιμάκων των απαιτούμενων γεωλογικών χαρτών στις
νέες κλίμακες του χωρικού σχεδιασμού και τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις του Ν4759/2020.
 Σύνταξη Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων ως υποστηρικτική της ΜΠΣ (σύμφωνα με το άρθρο 5 §2 του ν.4258/2014), σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων εντός των νέων, προς πολεοδόμηση, περιοχών της πρότασης του ΤΧΣ, βάση των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ.140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-2-2017). Μέσα στην μελέτη περιλαμβάνεται η Τοπογραφική Αποτύπωση σύμφωνα του Π.Δ. 696/74, του Ν4030/2011, του Ν4178/2013 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 2) και η
Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη βάση των όσων ορίζονται στο Ν.4258/2014 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 3).

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 460,509.23 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 460,509.23 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 59.152,67 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 112.667,75 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 50.864,65 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 53.602,79 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

ΠΗΓΗ: kalymnos-news.gr

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις