Αναλυτικά, τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και ανέρχονται σε 60 είναι τα εξής:
1. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, κεντρικού τμήματος νήσου Ρόδου και οδικού δικτύου νήσου Χάλκης».
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., βορείου τμήματος νήσου Ρόδου».
3. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νοτίου τμήματος νήσου Ρόδου».

4. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Καρπάθου».
5. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., δευτερευόντων οδικών αξόνων νήσου Κω και οδικού δικτύου νήσου Νισύρου».
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Τήλου».

7. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Καλύμνου».
8. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., κεντρικού οδικού άξονα νήσου Κω».
9. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Αστυπάλαιας».

10. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Πάτμου».
11. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Λέρου».
12. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Κάσου».

13. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Σύμης».
14. Έγκριση όρων δημοπράτησης, παραρτημάτων διακήρυξης δημοπρασίας και μελών επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Κιμώλου (2021-2023)».
15. Έγκριση όρων δημοπράτησης, παραρτημάτων διακήρυξης δημοπρασίας και μελών επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Σερίφου (2021-2023)».
16. Έγκριση όρων δημοπράτησης, παραρτημάτων διακήρυξης δημοπρασίας και μελών επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Σίφνου (2021-2023)».

17. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου, δήμου Λειψών».
18. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης, ορισμού επιτροπής διαγωνισμού και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησής αυτού για το έργο: «Αποκατάσταση τεμένους Πλατάνι στη νήσο Κω».
19. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή ΧΥΤΥ Μήλου και μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων Μήλου».

20. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς Σκάφη ν. Κάσου».
21. Έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο «Επισκευή – διαπλάτυνση υφιστάμενης Ιρλανδικής διάβασης στη θέση του ποταμού Μάκαρη» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Αι.), σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 176, παρ.1.στ) του Ν. 3852/2010.
22. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».
23. Έγκριση ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (Ε.Π.Π.) της σύμβασης : «Υπηρεσία Στοιχειώδους Συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη νήσο Ρόδο».

24. Έγκριση 1ου Πρακτικού (1ο Στάδιο – Αποσφράγιση Φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), καθώς και 2ου Πρακτικού (2ο Στάδιο – Αποσφράγιση Φακέλου: «Οικονομική Προσφορά» – «Ανάδειξή Προσωρινού Αναδόχου»), της Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 104600, για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία Στοιχειώδους Συντήρησης Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Νήσο Κω».

25. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – αποσφράγιση φακέλου, δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά) διεξαγωγής δημόσιας, ανοικτής, διεθνής, ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση τιμής, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104314, για τη γενική υπηρεσία με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών ενοτήτων Ιαλυσού, Πεταλουδών και Καμείρου για χρονικό διάστημα τριών ετών».

26. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Αποσφράγισης Φακέλων: “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 104395 (ΕΣΗΔΗΣ), για την παροχή της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων νήσων Καλύμνου, Πάτμου , Λέρου, Αστυπάλαιας, Λειψών και Αγαθονησίου, για χρονικό διάστημα τριών ετών».
27. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – αποσφράγιση φακέλου, δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά) διεξαγωγής δημόσιας, ανοικτής, διεθνής, ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση τιμής, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104246, για την γενική υπηρεσία με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων νήσων Κω και Νισύρου, για χρονικό διάστημα τριών ετών».

28. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 95704, του έργου: «Επισκευή-συντήρηση κτιρίων αστυνομίας Ρόδου».
29. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο – αξιολόγησης και βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών και υπολογισμού συνολικής βαθμολογίας) για την ανάθεση της σύμβασης: «Υποστηρικτικές μελέτες και οριστική μελέτη του έργου: “Επέκταση προβλήτας λιμένα Αγαθονησίου’’, με α/α συστήματος 90928».

30. Έγκριση τροποποίησης μελέτης, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας της εθνικής οδού (Ε.Ο.) Ρόδου – Λίνδου στον ποταμό Μάκαρη».
31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από όρια οικισμού Χάλκης έως λιμανάκι ΚΑΝΙΑ νήσου Χάλκης» της Π.Ν.Αι.

32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευές στο κτίριο στέγασης υπηρεσιών της ΠΝΑΙ στο Ζέφυρο».
33. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας των εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τριών γηπέδων τένις».
34. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από όρια οικισμού Χάλκης έως λιμανάκι Κάνια νήσου Χάλκης».
35. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από επαρχιακή οδό Λιβαδίων – Αγ. Αντώνιο έως οικισμό «Μικρό Χωριό» νήσου Τήλου».

36. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές στο κτίριο στέγασης Υπηρεσιών της ΠΝΑΙ στο Ζέφυρο».
37. Έγκριση 5ης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Καρπάθου».
38. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου μελέτης: «Προστασία Ακτής Πλατύ Γυαλού Σίφνου από την διάβρωση».
39. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του διαγωνισμού για το έργο: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ Ν. Σύρου».

40. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στον Πάγο ν. Σύρου».
41. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Βάρη ν. Σύρου».
42. Αίτημα αλλαγής στα έγγραφα της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Πάρου (2021-2023)».
43. Έγκριση όρων της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου της Τήνου» μεταξύ ΠΝΑΙ και Δήμου Τήνου.
44. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή ΛΕΙΒΑΔΑ Δ.Κ. Αρχαγγέλου».

45. Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου για το έτος 2020.
46. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασίλης υλικής συνδρομής Διοικητικές δαπάνες και Παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» – Υποέργο 1: Προμήθεια τροφίμων για τον φορέα ΠΕ Καλύμνου – Καρπάθου (Νο 54).

47. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης» (με α/α ΟΠΣ 5031154).
48. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη του έργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ Κυκλάδων».
49. Έγκριση 4ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Κυκλάδων.

50. Έγκριση 12ου και 13ου Πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021».
51. Έγκριση των πρακτικών κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021 για την Περιφερειακή Ενότητα Τήνου.
52. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης Aphetor Colossus και των μελών της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών- ενστάσεων- του άνω διαγωνισμού».

53. Διαδικασίες εξόφλησης τιμολογίων έντυπων μέσων.
54. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
55. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
56. Δικαστικές υποθέσεις Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
57. Ακύρωση της αριθμ. 44/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την «Προβολή Φυσικής Κληρονομιάς, Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

58. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων – Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
59. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
60. Επικύρωση πρακτικών 3ης/08-03-2021 συνεδρίασης, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.